Vergadering van 19 oktober 2021

Geplaatst op woensdag 3 november 2021

B&W-besluitenlijst 12-10-2021

Vaststellen verslag vorige vergadering.

Akkoord.

Bepalen ambitieniveau Wet Open Overheid (Woo)

  1. In te stemmen ambitieniveau Basis bij implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) voor actieve openbaarmaking.
  2. Akkoord te gaan om de Raad hierover te informeren via raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Programmabegroting 2022 aangepast raadsvoorstel

  1. In te stemmen met het aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit Programmabegroting 2022;
  2. In te stemmen met het doorsturen van dit aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit Programmabegroting 2022 naar de raad.

Akkoord.

Prioriteringsplan groen en bomen

In te stemmen met het prioriteringsplan beplanting en bomen.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief sociaal domein

In te stemmen met de raadsinformatiebrief sociaal domein.

Akkoord.

Vaststellen Regionale Energiestrategie 1.0

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de Regionale Energie Strategie 1.0 van de Metropoolregio Eindhoven (RES 1.0 MRE) vast te stellen en dit kenbaar te maken aan de regionale stuurgroep RES.
  2. De huidige ambtelijke inzet voor de totstandkoming van de RES 2.0 en het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES te continueren.

Akkoord.