Vergadering van 12 oktober 2021

Geplaatst op dinsdag 26 oktober 2021

B&W-besluitenlijst 05-10-2021

Vaststellen verslag vorige vergadering.

Akkoord

Bijdrageregeling versnelling woningbouw

  1. Kennisnemen van het Projectplan en voorstel ’flexpool Wonen’ om te komen tot extra capaciteit voor versnelling van de woningbouw.
  2. Instemmen met de Samenwerkingsverklaring, zodat de gemeente Eindhoven de formele aanvraag bij de provincie namens alle gemeenten kan verzorgen, en wethouder J. van Burgsteden mandateren om de verklaring namens de gemeente Waalre te ondertekenen.

Akkoord.

Ondersteuningsregeling reductie energiegebruik woningen (RREW)

  1. De Ondersteuningsregeling reductie energiegebruik woningen (RREW) gemeente Waalre vast te stellen.
  2. Het Regionale Energieloket (REL Backoffice B.V.) te mandateren om namens het college te besluiten op aanvragen en te machtigen om namens de gemeente Waalre de financiële uitbetaling en administratieve afhandeling van de Ondersteuningsregeling uit te voeren.

Akkoord.

Samenwerking IVN natuurwerkgroep Waalre

  1. Kennis te nemen van de afspraken inzake de samenwerking met de IVN Natuurwerkgroep Waalre.
  2. In te stemmen met een eenmalige financiële bijdrage van € 2.000,- voor de IVN Natuurwerkgroep Waalre.
  3. In te stemmen met het marketing en communicatieplan “Natuurlijk Waalre” voor de IVN Natuurwerkgroep Waalre.

Akkoord.

Petitie biologische boomkwekerij Smeleweg 14 - 16

Een standpunt in te nemen over medewerking aan een planologische procedure om af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ 2013 om een opslagruimte mogelijk te maken op het terrein behorende bij Smeleweg 14 en 16 te Waalre.

Het college heeft kennisgenomen van de rapportage.