Vergadering van 5 oktober 2021

Geplaatst op donderdag 14 oktober 2021

B&W-besluitenlijst 28-09-2021

Vaststellen verslag vorige vergadering.

Akkoord.

Deelname Metropoolregio Eindhoven in Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant

De raad voor te stellen in te stemmen met het niet uitbrengen van wensen en bedenkingen aan het algemeen bestuur van de MRE inzake de voorgenomen deelname van de MRE in de Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief (RIB) eindevaluatie Pilot WijkGGD

 1. Kennis te nemen van bijgevoegde RIB eindevaluatie Pilot WijkGGD.
 2. De raadsinformatiebrief ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Akkoord.

Actualisatie 2022 gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio BrabantZuidoost (VRBZO)

 1.  Aan de raad voor te stellen om het college toestemming te geven in te stemmen met het treffen van een gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost volgens concept-regeling.
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met het treffen van een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost volgens bijgevoegde concept-regeling.

Akkoord.

Vaststelling krediet en definitief ontwerp Michiel de Ruyterstraat en omgeving

 1. Het definitief ontwerp voor de Michiel de Ruyterstraat en omgeving vast te stellen.
 2. Een krediet ter beschikking te stellen van € 2.000.000 voor de “Herinrichting Michiel de Ruyterstraat en omgeving “ en als volgt te dekken.
  • € 1.150.000 dekken uit het gemeentelijk rioleringsplan.
  • € 850.000 dekken uit het bestaande krediet Wegenbeheerplan voor 2021.
 3. Het college op te dragen de realisatie van de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat en omgeving in 2022 uit te voeren.

Akkoord.