Vergadering van 21 september 2021

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021

B&W-besluitenlijst

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

5e Turap 2021

 1. In te stemmen met de 5e Turap 2021.
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 5e Turap 2021.
 3. In te stemmen met het doorsturen van de 5e Turap met raadsvoorstel en raadsbesluit naar de gemeenteraad.

Akkoord.

Convenanten vroegsignalering

 1. De overeenkomst horende bij het Landelijke Convenant Vroegsignalering aan te gaan met de landelijke partners vanuit water, energie en zorg;
 2. De overeenkomst horende bij het Landelijke Convenant Vroegsignalering met addendum aan te gaan met de lokale woningcorporaties actief in Waalre;
 3. De bevoegdheid tot ondertekening van de overeenkomsten met vaste lasten partners voor vroegsignalering te mandateren aan de manager samenleving;
 4. Het Inforing RIS systeem aan te schaffen voor ontvangst en verwerking van de vroegsignalen door CMD

Akkoord.

Huisvesting statushouders stand van zaken medio 2021

 1. Kennisnemen van de brief van de provincie met toezichtsoordeel (voldoet niet) en brief van de minister met verzoek extra opvang asielzoekers.
 2. Instemmen met het versturen van de informatiebrief naar de gemeenteraad.
 3. Provincie in kennis stellen van de geplande woningtoewijzingen voor statushouders.

Akkoord.

RIB monitor sociaal domein Q2 2021

In te stemmen met de raadsinformatiebrief “Monitor Sociaal Domein Q2 2021”

Akkoord.

Vaststellen Ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst

 1. In te stemmen met de nota van beantwoording inspraakreacties.
 2. De gemeenteraad voor te stellen het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst ongewijzigd vast te stellen.

Akkoord.