Vergadering van 14 september 2021

Geplaatst op woensdag 6 oktober 2021

B&W-besluitenlijst 07-09-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Bezwaar weigering urgentieverlening sociale huurwoning

  1. Het bezwaar van belanghebbende tegen de afwijzing tot het verlenen van een urgentieverklaring ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bezwaar conform het advies van de Bezwaarcommissie ongegrond te verklaren.
  3. Het besluit om belanghebbende geen urgentie te verlenen in stand te laten.

Akkoord.

Principeverzoek Eindhovenseweg 54-56

Voorgesteld besluit:
In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen om op de locatie Eindhovenseweg 54-56 een nieuw pand te realiseren bestaande uit zes appartementen.

Akkoord

Concept afsprakenlijst presidium 7 september 2021

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 7 september 2021.

Het college heeft kennisgenomen.

Programmabegroting 2022 - 2025

  1. Vast te stellen de Programmabegroting 2022;
  2. In te stemmen met het aanbieden van de Programmabegroting 2022 - 2025, inclusief bijbehorend raadsvoorstel en raadsbesluit aan de griffie.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen van ZW14 inzake recreatiemogelijkheden bij De Meeris

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van ZW14 inzake de recreatiemogelijkheden bij plas De Meeris.

Akkoord.