Vergadering van 31 augustus 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 24-08-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 Raadsvragen ZW14 omtrent antennemast Winterbleeck

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van de fractie van ZW14 inzake de reconstructie van de antennemast aan de Winterbleeck te Waalre.

Akkoord.

Deelname massaclaim NL Truckkartel Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

 1. De VRBZO te machtigen om namens de gemeente de opdracht te verstrekken aan NL Truckkartel;
 2. De VRBZO te machtigen om bij deze opdracht NL Truckkartel namens de gemeente te machtigen alle (proces)handelingen te verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering (in en buiten rechte) tot verkrijging van schadevergoeding, als gevolg van het onrechtmatig handelen van de truckfabrikanten zoals omschreven in de beschikking van de Europese Commissie en/of alle (rechts)handelingen te verrichten die nodig zijn om tot een schikking te komen met de truckfabrikanten.
 3. Voornoemde vordering tot verkrijging van schadevergoeding te cederen aan de VRBZO en daartoe de cessie-akte te ondertekenen.

Akkoord.

Raadsvoorstel vaststelling definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”.

In te stemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van het definitief ontwerp fase 1 Eindhovenseweg en kredietverstrekking “Herinrichting Eindhovenseweg”.

Akkoord.

Ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvisie Waalre

 1. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Waalre’ vast te stellen;
 2. De ‘ontwerp-omgevingsvisie Waalre’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak;
 3. De raad over de tervisielegging te informeren middels een raadsinformatiebrief

Akkoord.

Uitkomsten onderzoek Brede Welvaart in de Metropoolregio Eindhoven

 1. Kennisnemen van de afronding van het onderzoek Brede Welvaart binnen de regio Zuidoost- Brabant;
 2. Instemmen met het informeren van de leden van de gemeenteraad via concept Raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Vaststelling Algemene Voorwaarden & Huis- en Gedragsregels gemeentelijke buitensportaccommodaties

 1. De Algemene Voorwaarden huur gemeentelijke buitensportaccommodaties vast te stellen;
 2. De Huis- en Gedragsregels gemeentelijke buitensport-accommodaties vast te stellen.

Akkoord.

Voorstel tot instemmen met de overdracht van de N69 aan de gemeente Waalre

In te stemmen met het raadsvoorstel overdracht van het eigendom, beheer en onderhoud van de N69 en in handen stellen van de griffier.

Akkoord.

Zorgconvenant Slachtoffers Mensenhandel Regio Oost-Brabant

In te stemmen met het Zorgconvenant Slachtoffers Mensenhandel Regio OostBrabant en deze te ondertekenen.

Akkoord.

Bestemmingsplan Landgoed Achtervoorde

 1. In te stemmen met het antwoord op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’;
 2. In te stemmen met de wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in de ‘Nota van wijzingen’;
 3. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Landgoed Achtervoorde gewijzigd vast te stellen;
 4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord.