Vergadering van 29 juni 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 22-06-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Algemene Ledenvergadering Vereniging Brabantse Gemeenten juni 2021

  1. Kennis te nemen van de annotatie op de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Brabantse gemeenten van juni 2021.
  2. Uw schriftelijk reactie uit te doen via de gemeentesecretaris

Akkoord.

Prestatieovereenkomst Prachtdagen en Het Toverstokje

In te stemmen met de prestatieovereenkomst voor gemeenschapshuis De Pracht activiteiten Prachtdagen en Het Toverstokje, 2022 t/m 2023, zie bijlage 1.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief deelname basisscholen Cultuur Loper

De raadsinformatiebrief deelname basisscholen Cultuur Loper vast te stellen.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief rapport DOCK4 en cliëntervaringsonderzoeken

Het “Evaluatierapport CMD. Doorontwikkelen met behoud van kracht” en de cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet, Wmo en Participatiewet 2020 te verzenden naar de gemeenteraad met raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzameling

In te stemmen met het informeren van de raad over de stand van zaken vervolgtraject toekomstige afvalinzameling via brief.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief jeugdbescherming

In te stemmen met raadsinformatiebrief jeugdbescherming.

Akkoord.

Vaststelling voorlopig ontwerp Eindhovenseweg fase 1 en het rioolontwerp voor de gehele Eindhovenseweg.

  1. Vast te stellen het voorlopig ontwerp “Herinrichting Eindhovenseweg fase 1” zoals in de bijlagen van dit voorstel toegevoegd.
  2. Vast te stellen het rioolontwerp voor de gehele Eindhovenseweg
  3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief

Akkoord.

Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre

  1. In te stemmen met de Visie Recreatie en Toerisme gemeente Waalre.
  2. In te stemmen met raadsvoorstel en -besluit.

Akkoord.

Contracten jeugdhulp 2022 e.v

  1. De voorgestelde contractering met bijbehorende productkaarten en tarieven van de inkoop jeugdhulp 2022 en verder conform bijlagen vast te stellen en uit te voeren.
  2. Akkoord te gaan met het voorstel om jaarlijks te indexeren, waarbij als uitgangspunt het vijfjarig gemiddelde van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt gehanteerd.

Akkoord.