Vergadering van 27 juli 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 20-07-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 22 juni 2021

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 22 juni 2021.

Akkoord.

Woningbouw Gestelsestraat 45 Waalre

In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen om de locatie Gestelsestraat 45 (tandheelkundig laboratorium) te verbouwen tot 7 appartementen.

Akkoord.

Reactie college op jaarverslag 2020 en onderzoeksplanning 2021 en 2022 van de Rekenkamercommissie

  1. Het verslag van de Rekenkamercommissie over 2020 voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De raad informeren over dit jaarverslag en de openstaande aanbevelingen van de Rekenkamercommissie met bijgaande concept raadsinformatiebrief.
  3. Kennis te nemen van de planning onderzoeken voor 2021-2022 van de Rekenkamercommissie.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief financiële update

  1. In te stemmen met de inhoud van de Raadsinformatiebrief ‘Financiële update’;
  2. In te stemmen met het verzenden van deze Raadsinformatiebrief aan de Raad.

Akkoord.

Advies CBB verkeersbesluit tijdelijke afsluitingen het Loon

Conform het advies van de commissie bezwaarschriften te besluiten:
De bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.

Akkoord.