Vergadering van 20 juli 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 13-07-2021

Vastellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Bijdrage regionale samenwerking Platform A2

In te stemmen met:

 1. Voortzetting van het jaarlijks budget ten behoeve van de regionale samenwerking platform A2, voor algemene kosten, ondersteuning en coördinatie voor het aangepaste bedrag van € 6.700,- per gemeente voor het werkjaar 2021.
 2. Vaststellen van een totaal bedrag van € 11.000,- aan projectengelden voor de uitwerking van de MIRT-pakketten voor het jaar 2021; De kosten van 2021 kunnen worden opgevangen binnen het bestaande budget van regionale samenwerking.
 3. Als reservering het richtbedrag vaststellen voor 2022 van € 18.000,- voor het budget aan algemene kosten en ondersteuning én voor de projectengelden.
 4. Voor de jaren 2022 en verder zijn er geen middelen in onze begroting opgenomen, voorgesteld wordt om € 18.000 structureel op te nemen in onze conceptbegroting 2022.

Akkoord.

Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw

 1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.
 2. De gemeenteraad informeren over het voornemen om in te stemmen met de achtervangovereenkomst en de gelegenheid te bieden wensen en bedenkingen in te brengen.

Akkoord.

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant 2021 tot en met 2027

 1. Te ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Ingestemd op bestuurlijk overleg van 3 maart 2021.
 2. Geen financiële consequenties. Eventuele te maken kosten zijn gedekt vanuit het vGRP.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief afsluiten fiets-voetgangersbruggen Aalst

In te stemmen met raadsinformatiebrief “afsluiten fiets/voetgangersbruggen Aalst ter hoogte van de Wilhelminalaan en het Christoffelpad.

Akkoord.

Koers kunstprojecten subsidie SGE - Augmented Reality App

 1. In te stemmen met het verdere verkennen van de ontwikkeling van een augmented reality app voor de Waalrese kunstrouteprojecten en de ontwikkelkosten ten laste te brengen van het krediet aanleg kunstroutenetwerk (Fcl: 681 018) en de beheerskosten tot een maximum van €5.000,- per jaar ten laste te brengen van het budget recreatie en toerisme;
 2. Deze augmented reality app door te ontwikkelen tot een gemeente brede educatieve en toeristisch recreatieve app met nog eens 8 andere projecten op het gebied natuureducatie en visualiseren van cultuurhistorie en de geschatte ontwikkelkosten hiervan tot een maximum van €40.000,- ten lasten te brengen van het krediet gebiedsontwikkeling Dommedal de Hogt (Fcl: 7 810 11);
 3. In te stemmen met het inbrengen van de casus werklandschappen in het een master traject ontwerpend onderzoek van de TU/e.

Akkoord.