Vergadering van 15 juni 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 08-06-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Achtereinds laag, percelen kadastraal bekend als Gemeente Aalst, Sectie A en nummers 3688, 1349 en 2436 te Waalre

 1. Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen.
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Akkoord.

Diverse verzoeken buitensportaccommodaties

 1. Een eerste verkenning naar de mogelijkheden om Waalrese sportvoorzieningen te combineren op één locatie op te starten.
 2. Voor deze eerste verkenning € 20.000 op te nemen in de begroting van 2022.
 3. Tijdens de verkenning geen extra kleedaccommodaties te bouwen op sportpark Aalst (complex voetbal).
 4. Te onderzoeken of en hoe extra kleedruimte gecreëerd kan worden binnen de bestaande gebouwen op sportpark Aalst.
 5. Tijdens de verkenning geen extra wedstrijd-hockeyveld aan te leggen op sportpark Aalst (complex hockey).
 6. Tijdens de verkenning geen kunstgras voetbalveld aan te leggen op sportpark Waalre (complex voetbal).
 7. Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ledverlichting op sportpark Waalre (complex voetbal).

Akkoord.

Maatwerkoplossing staffeltarieven Taxbus 1 juli tot en met 31 december 2021

 1. Te besluiten de staffeltarieven Taxbus te hanteren, zoals opgenomen in de conceptbrieven voor de vervoerders en het mobiliteitscentrum (bijlage 1a tot en met 1e ) voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
 2. In te stemmen met de bijgaande conceptbrieven om de vervoerders en het mobiliteitscentrum te informeren.

Akkoord.

Prestatieovereenkomsten subsidies vanaf 2022

 1. In te stemmen met de prestatieovereenkomst voor Harmonie De Volharding, 2022 t/m 2025, zie bijlage 1.
 2. In te stemmen met de prestatieovereenkomst voor Harmonie Juliana, 2022 t/m 2025, zie bijlage 3.
 3. In te stemmen met de prestatieovereenkomst voor Docentenvereniging MAW, 2022 t/m 2025, zie bijlage 5.
 4. In te stemmen met de prestatieovereenkomst voor Stichting Waalres Erfgoed, 2022 t/m 2025, zie bijlage 7.
 5. In te stemmen met de prestatieovereenkomst voor Stichting Volksuniversiteit Waalre, 2022 en 2023, zie bijlage 10.
 6. De wethouder cultuur mandaat te geven om de gemeente te vertegenwoordigen in bovengenoemde 5 prestatieovereenkomsten.

Akkoord.

Procesbesluit Atos

 1. Besluiten verweer te voeren in de juridische procedures die Atos tegen de gemeente is gestart vanwege de ontbinding van de overeenkomst over telefonie (GT Connect).
 2. De raad hierover te informeren met raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Aanpassing/versoepeling Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 gemeente Waalre (TONK)

De 1ste Wijziging Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten 2021 gemeente Waalre (Tonk) vast te stellen (zie
bijlage).

Akkoord.

Groenstructuur

De nader uitgewerkte groenstructuurkaart(en) vast te stellen.

Akkoord.

Piketregeling

In te stemmen met het onderbrengen van de calamiteitenbestrijding en piketdienst Openbare Ruimte, gezamenlijk met gemeente
Eindhoven, bij de firma Strukton b.v. met ingang van 1 juli 2021.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 25 mei 2021

Kennis nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 25 mei 2021.

Akkoord.

Algemene Ledenvergadering VNG 16 juni 2021

 1. Kennis te nemen van de annotatie op de agenda van de ALV VNG d.d. 16 juni 2021.
 2. De raad te informeren hierover via raadsinformatiebrief

Akkoord.

Mandaatbesluit handhaving quarantaineplicht

Mandaat te verlenen aan de toezichthouders van gemeente Eindhoven voor de handhaving op de quarantaineplicht.

Akkoord.