Vergadering van 13 juli 2021

Geplaatst op woensdag 29 september 2021

B&W-besluitenlijst 06-07-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op acht bezwaarschriften, omgevingsvergunning reconstructie antennemast nabij de Bleeck

 1. De bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning 117930 ontvankelijk te verklaren.
 2. De bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning 117930 ongegrond te verklaren.
 3. Het bestreden besluit na aanvulling van de motivering van omgevingsvergunning 33838, in stand te laten.

Akkoord.

Afhandeling ingekomen brief

In te stemmen met afhandeling van een ingekomen brief conform concept-afdoeningsbrief.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Dennelaan 1 te Waalre

 1. Reclamant in zijn bezwaar te ontvangen.
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Raadhuisstraat 8 te Waalre

 1. Het bezwaarschrift tegen de geweigerde omgevingsvergunning met kenmerk 105033 ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning met kenmerk 105033 ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten met aanvulling van de motivering.

Akkoord.

Vergoeding 2e corona sluiting kinderopvang

Ouders financieel te compenseren in de gemaakte kinderopvang kosten tijdens de tweede Corona sluiting van de kinderopvang 16 december 2020 tot 8 februari 2021.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Voortgang realisatie Vitaal Dorpshart Aalst

De raadsinformatiebrief ‘Voortgang realisatie visie Vitaal Dorpshart Aalst’ vast te stellen.

Akkoord.

Raadsvoorstel vaststellen Transitievisie warmte.

De Transitievisie warmte Waalre vast te stellen via raadsvoorstel.

Akkoord.

Regionaal Woningbehoefte onderzoek

 1. Kennisnemen van het regionaal woningbehoefteonderzoek SGE inclusief de Factsheet Waalre, het woningmarktonderzoek van de MRE corporaties alsmede de gezamenlijke oplegger van beide onderzoeken en de resultaten te gebruiken als bouwsteen voor regionaal en lokaal beleidsontwikkeling.
 2. De gemeenteraad te informeren door middel van raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Jeugdbescherming

 1. In te stemmen met het ophogen van de huidige tarieven die de Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering ontvangen voor de diverse diensten met gemiddeld 4,7%, waarnaast 2% opslag voor risicobeheersing en 2% opslag voor innovatie, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De extra kosten in 2021 voor de gemeente Waalre van € 41.501 te verwerken in de 5e turap. Vanaf 2022 de extra kosten structureel op te nemen bij het opstellen van de begroting 2022.
 2. In te stemmen met het voornemen om een additionele bijdrage door de regio Brabant Zuidoost aan Jeugdbescherming Brabant te verstrekken, omwille van het op gang krijgen- en begeleiden van verbeteringen in de bedrijfsvoering. Voor de gemeente Waalre gaat dit om een bedrag van € 5.169 (2021) en € 924 (2022 en 2023). Deze extra kosten in 2021 te verwerken in de 5e turap. De extra kosten in 2022 en 2023 structureel op te nemen bij het opstellen van de begroting 2022.
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Memo deelname Groote Heide

Kennis te nemen van het Memo deelname Groote Heide

Het college heeft voor kennisgeving aangenomen.